05.03. 2019

V segmentu ambulantní gynekologie úhradová vyhláška nenabízí žádné zásadní změny oproti předchozím obdobím. To samé pak platí i pro úhradové dodatky jednotlivých zdravotních pojišťoven, které v zásadě kopírují předchozí roky. Hlavím důvodem je dle dostupných informací příprava na zcela nový způsob úhrady, který by mohl platit od roku 2020. Samozřejmě za předpokladu konsenzu všech dotčených stran.


V roce 2019 výpočet konečné úhrady vyhází z principu průměrné úhrady na unicitní rodné číslo, kdy je konečná úhrada vypočtena jako součin unicitních rodných čísel (dále jen URČ) a hodnoty PURO (výše PURO se stanoví jako podíl konečné úhrady v dané odbornosti a počet ošetřených URČ v referenčním období – POZOR: PURO se počítá ze skutečně zaplacené úhrady, nikoli z vykázané péče).


Pro ambulantní gynekology je ovšem důležité, co přinesou úhradové dodatky zdravotních pojišťoven, které i pro rok 2019 obsahují bonifikace a úhradu nad rámec úhradové vyhlášky MZČR.


Mezi standardní bonifikace platí úhrada za preventivní prohlídku (100 až 125 Kč) a nově registrované pojištěnky (zpravidla 200 Kč).

Zdravotní pojišťovny VoZP, ČPZP a MVČR opět budou hradit péči o těhotné prostřednictvím balíčků, jejichž obsah a podmínky pro proplacení je definován úhradovým dodatkem. Každý trimestr má jasně daný počet nezbytných vyšetření, při jejichž splnění je pak péče hrazena formou balíčku. Pokud daný počet vyšetřená Poskytovatel nesplní, je pak tato péče o těhotné hrazena klasicky se zbylou poskytnutou zdravotní péčí. VZP těhotné nikterak nebonifikuje, OZP pak hradí pevnou platbu.

Rovněž je bonifikováno i rozložení ordinační doby – u každé zdravotní pojišťovny se to malinko liší, ale u všech je kladen důraz na alespoň 24 hodinách týdně ve 4 dnech. A alespoň 1x mít ordinační dobu do 18 hodin, případně jednou od 7 hodin.

Dále je v rámci výpočtu výsledné úhrady zohledněno i certifikát ISO 9001.

A poslední bonifikací, která se objevuje až poslední roky, je možnost navýšení úhrady (ale také může dojít ke snížení) za počet těhotných vyšetřených v genetické ambulanci (odb. 208) či genetické laboratoři (odb. 816) – pokud počet těhotných vyšetřených v těchto dvou odbornostech bude menší jak 30%, bude výsledná úhrada navýšena. Pokud však bude počet těhotných ošetřených na genetice vyšší, jak 40% bude se úhrada úměrně snižovat.